szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

SPECJALIŚCI:

pedagog szkolny

mgr Aneta Pitak

aneta.pitak@weglowka.pl

psycholog

mgr Katarzyna Kania-Bzdyl

katarzyna.kania@weglowka.pl

pedagog specjalny

mgr Aneta Pitak

aneta.pitak@weglowka.pl

logopeda

mgr Ewa Ślaga

ewa.slaga@weglowka.pl

terapeuta pedagogiczny

mgr Emilia Niewidok

emilia.niewidok@weglowka.pl

 

Szkoły jak i przedszkola mają obowiązek udzielania swoim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta polega między innymi na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole lub przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęci mogą być uczniowie:

 • z niepełnosprawnością,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji,
 • szczególnie uzdolnieni,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • będący w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 • zaniedbani środowiskowo z powodu sytuacji bytowej ucznia i rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Rodzicu! Pamiętaj, że Ty również możesz skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakres działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej to również pomoc dla rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych wszystkich uczniów. Wszyscy specjaliści pracujący w szkole są do Państwa dyspozycji.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

W zależności od potrzeb,  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

FORMY UDZIELANEJ POMOCY: 

 

Przedszkole

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. porad i konsultacji.

 

 

 

 

Szkoła podstawowa

 1. klas terapeutycznych,
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 8. porad i konsultacji,
 9. warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami dotyczącymi zagrożeń w Internecie przygotowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz NASK:

CYBERPRZEMOC

GRY KOMPUTEROWE

Więcej informacji oraz infografik dotyczących bezpieczeństwa w sieci znajdą Państwo na stronie  OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

Juniorowo to strona dla Rodziców i Nauczycieli na której poruszane są tematy dotyczące dzieci w wieku szkolnym – od pierwszaka do nastolatka. Znajdują się tam treści o wychowaniu, edukacji, psychologii i rozwoju, zdrowiu, ruchu i aktywności, zabawach i rozrywce. Opisywane są miejsca, wydarzenia, książki, filmy, gry, multimedia, produkty i usługi dla dzieci oraz dla rodzin.

Po więcej informacji oraz ciekawych artykułów zapraszamy na stronę ---> JUNIOROWO

Ogólnopolska kampania „ODŁACZ SIĘ - POŁACZ SIĘ”. Celem kampanii jest  uświadomienie rodzicom, opiekunom i nauczycielom jakie są zagrożenia nadmiernego korzystania z „ekranów”, zapoznanie z treściami niewłaściwymi dla dziecka oraz wskazówki jak uniknąć problemu e-uzależnień.

Więcej informacji znajdziemy na stronie kampanii ---> ODŁĄCZ SIĘ - POŁĄCZ SIĘ

Rodzice po diagnozie „afazja” często przeżywają szok. Co to jest? Jak z tym żyć? Jak pomóc dziecku? Niestety nie zawsze wszystko jest jasno i klarownie wyjaśnione – nam rodzicom.

W artykule dowiecie się Państwo:

 • co to jest afazja?
 • jakie są jej przyczyny?
 • jakie są jej objawy?
 • jak żyć z afazją?