szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

 

Od dnia 25 marca 2020 r.  do dnia 26 czerwca 2020 r. dyżur w sekretariacie pełniony jest w  godz. 8:00 – 12:00 kontakt wyłącznie poprzez:

 • tel.: 12/373-90-90;
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • skrzynkę na korespondencję zamieszczoną na drzwiach wejściowych do szkoły.

Zgłoszenie dziecka do udziału w konsultacjach

Wzór zgłoszenia dziecka do udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce w formacie pdf można pobrać TUTAJ.


 

Załącznik 2
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2020
z dnia 18 maja 2020 r.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO

Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 • Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
 • Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 • Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły na konsultacje z nauczycielami zdrowi.
 • Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 • Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 • Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 • Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
 • Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 • Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 • Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany w rejestrze.
 • Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 • Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 • Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 • Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 • W sytuacji gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 • Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 • Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 • Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 • Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 • Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 • Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 • Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 • Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych konsultacjach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

 

Załącznik 14
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2020
z dnia 18 maja 2020 r.

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły

 • Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII„ ustalonym przez dyrektora szkoły.
 • Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas IV-VII” ustalonym przez dyrektora szkoły.
 • Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klasy VIII jest przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.
 • Celem konsultacji uczniów klas IV – VIII jest:
 • uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
 • wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału,
 • poprawa oceny na potrzeby klasyfikacji, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
 • Nauczyciele w klasie VIII będą prowadzili w pierwszej kolejności konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych tj. z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów
 • Nauczyciele w klasach IV – VII będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.
 • Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 8 uczniów.
 • Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez dyrektora/wicedyrektora szkoły są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora.
 • Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać dwóch jednostek lekcyjnych zblokowanych trwających każda 45 min. każda. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min.
 • W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 5 jednostek lekcyjnych konsultacji.
 • Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Przy czym uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole opisane w Procedurach stanowiących Załączniki do Zarządzenia Dyrektora 10/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
 • Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
 • Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
 • Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 • Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów uwzględniając ich potrzeby edukacyjne oraz treści programowe przedmiotu określone w podstawie programowej przewidzianej dla II etapu edukacji.
 • Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
 • Nauczyciel prowadzi rejestr konsultacji. Do rejestru wpisuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, zakres treści programowych, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 • Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie Szkoły nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas zajęć.
 • Proces dydaktyczny nauczyciel dokumentuje zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami (zatwierdzony plan pracy, dziennik zajęć, dokumentacja pracy ucznia, zasady oceniania przedmiotowego, sprawozdania z pracy).
 • Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.
 • Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakładania i zdejmowania maseczki.
 • Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia z nauczycielem.
 • Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 • Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
 • Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone, lub których nie można zdezynfekować.
 • Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 lub 1 czerwca 2020 do 7 czerwca 2020, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce „Oświadczenie/Zgłoszenie Dziecka do udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI W SZKOLE (obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.)

 

NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Ks. Wojciech Adamus       4, 5 lekcja  
Baniowska Bogusława   6 lekcja      
Cikała Marcin     4, 5 lekcja 4 lekcja  
Gaweł-Kuchnia Elżbieta 4 lekcja        
Klimek Mariusz   2 lekcja      
Leszczyńska Małgorzata     2, 3 lekcja 4 lekcja  
Obajtek Katarzyna     4, 5 lekcja    
Okniński Konrad         2, 3 lekcja
Jugowiec Barbara 2, 3 lekcja        
Smyksy Czesław   2, 3 lekcja     5 lekcja
Paszcz Halina   2, 3 lekcja      
Paszcz Janusz 5 lekcja        
Pazdur Lucyna         4 lekcja
Płoskonka Bożena       2 lekcja  
Romanowska Teresa   6 lekcja   2, 3 lekcja  

  

 • Uczniowie chcący skorzystać z konsultacji zgłaszają wcześniej ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 • Nauczyciel umawia spotkania z uczniami zgodnie z procedurami. W jednym czasie w jednej sali może przebywać do 8 uczniów.
 • Uczeń po ustaleniu terminu konsultacji z nauczycielem zapoznaje się z procedurami bezpieczeństwa, wypełnia zgłoszenie udziału w konsultacjach i podpisane przez rodzica dostarcza w dniu konsultacji do szkoły.