Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2018/2019

 

  1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:
    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

  1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

Terminy rekrutacji podane zostały przez organ prowadzący szkołę:

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę                                              w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2018 r.

do 13 kwietnia 2018r.

23-25 maja 2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe 16-23 kwietnia 2018 r. 24-30 maja 2018 r.
3. Podanie  przez komisję rekrutacyjną do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 maja 2018 r. 01 czerwca 2018 r.
4. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata zakwalifikowanego  woli  przyjęcia  wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia 14-18 maja 2018r. 01-06 czerwca 2018 r.
5. Podanie  przez komisję rekrutacyjną do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 maja 2018 r. 21 czerwca 2018 r.