Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHW SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JÓZEFA W WĘGLÓWCE

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. przyjmowane będą zapisy i wnioski dzieci z roczników  2012, 2013, 2014, 2015 do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  im. św. Józefa w Węglówce i objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym są  przyjmowane z urzędu.  Rodzic w dniach 1 – 31 marca 2018 r. składa w sekretariacie szkoły kartę zapisu dziecka.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych zostanie przeprowadzone postepowanie rekrutacyjne. Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych  w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.

Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Harmonogram rekrutacji do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rodzice dzieci  ubiegających się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 23 lutego 2018 r.
2. Składanie  wniosków  wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 1-31 marca 2018 r. 18-20 kwietnia 2018 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe 03-07 kwietnia 2018 r. 23-27 kwietnia 2018 r.
4. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2018 r. 04 maja 2018 r.
5. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  zakwalifikowanego woli  przyjęcia  wyrażonej we wniosku, w  formie  pisemnego oświadczenia 11-13 kwietnia 2018 r. 07-09 maja 2018 r.
6. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18  kwietnia 2018 r. 10 maja 2018 r.